Terms of Services

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục để trình duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây sử dụng, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi chi phối mối quan hệ Kinh Doanh của bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.
HaiHoaiLinh.org hoặc ‘chúng ta’ hay ‘chúng tôi đề cập đến chủ sở hữu của trang web . Thuật ngữ “bạn” đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.
Việc sử dụng trang web này là tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng sau đây:
Bản quyền các video sử dụng trên web này đều thuộc về nghệ sỹ Hoài Linh và các công ty phát hành. Chúng tôi chỉ cập nhật chúng từ YouTube và không hề có mối hợp tác hay liên quan gì.
Nội dung của các trang của trang web này là thông tin tổng quát để bạn tham khảo và sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Cả chúng ta hay bất kỳ bên thứ ba cũng không cung cấp bất cứ bảo hành hoặc bảo đảm tính chính xác, kịp thời, đầy đủ, hiệu suất phù hợp của các thông tin và tài liệu tìm thấy hoặc được cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể. Bạn thừa nhận rằng những thông tin và tài liệu có thể không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi rõ ràng được miễn trách nhiệm đối với bất kỳ không chính xác hoặc sai sót đến mức tối đa cho phép theo quy định của pháp luật.
Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu trên trang web này là hoàn toàn chịu trách nhiệm của riêng bạn, mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Nó sẽ là trách nhiệm của riêng bạn để đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
Trang web này có chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố trí, xuất hiện, giao diện đồ họa.
Không được phép sử dụng của trang web này có thể làm phát sinh yêu cầu bồi thường thiệt hại
Theo thời gian, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp thuận tiện cho bạn để cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi không có trách nhiệm về nội dung của các trang web liên kết.
Việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng đó của trang web là theo quy định của pháp luật.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.